Sammlung Stöpfgeshoff: Hofschaften 13

Em Weejehoff. Hie komm ech her.

© Ilse Weber / solingen-internet.de